Contacta'ns al 93 594 83 05 o [email protected]

Política de qualitat, seguretat i medi ambient

A CATSERVEIS S.XXI tenim com objectiu principal proporcionar als nostres clientes serveis segurs en els que poder confiar, que donin compliment als seus requisits i satisfessin plenament les seves expectatives.

Som un empresa de Marketing telefònic especialitzada en els serveis BPO (business process outsourcing) i costumer experience management a través de canals de comunicació tant tradicionals com digitals.

Al mateix temps ens comprometem a realitzar aquesta activitat de forma que contribueixi positivament al medi ambient, s’obtingui la protecció de l’entorn, dels seus clients i del públics en general, minimitzant els possibles impactes medi ambientals. L’objectiu d’aquesta política és la consolidació d’aquesta realitat, millorant contínuament el acompliment i reforçant la confiança dels nostres clients.

Per així, per nosaltres Qualitat, Seguretat i Protecció Medi Ambiental consisteix en:

  • Conèixer qui és el nostre client, quines són les seves expectatives i necessitats.
  • Un servei sense errors i en el termini requerit.
  • L’aposta decidida per la protecció dels actius de negoci dels nostres clients i propis.
  • Identificar i Controlar la totalitat dels impactes ambientals que sorgeixin del desenvolupament de la nostra activitat.
A l’implantar un Sistema de Gestió de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015, ISO 27001:2017 i ISO 14001:2015 CATSERVEIS SXXI pretén potenciar la participació de tots, millorar contínuament els processos interns del sistema, proporcionant un servei excel·lent, augmentant la satisfacció del client i establint mesures per la prevenció dels possibles impactes mediambientals, donant a la vegada, compliment a tots els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres que l’organització subscriu relacionats amb el medi ambient.

D’acord amb aquesta política establim uns Objectius de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient a tots els nivells, realitzant un seguiment del grau d’acompliment dels mateixos de forma que puguem mesurar la nostra millora continua i l’acompliment dels nostres processos.

La Direcció de CATSERVEIS SXXI revisa periòdicament el Sistema de Gestió, per assegurar-se de la seva convivència, adequació i eficàcia continues. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del sistema i dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis en el sistema de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient, incloent la Política i els objectius.

La Direcció de CATSERVEIS SXXI reconeix que per l’acompliment d’aquests objectius es essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l’Empresa, unint la seva obstinació permanent en millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra Empresa, respectant al Medi Ambient. Coherent amb la responsabilitat assumida, proporciona els recursos necessaris per l’acompliment d’aquesta política, incloent la seva distribució a les persones implicades i al públic en general.

 

Sant Cugat del Vallès, a 05 de Març de 2021

Direcció